ýitgi at

  1. Ýitirilen zat, yrýa, isrip, zaýa.

    • Hasyl ýygnalanda, ýitgilere ýol berilmeli däldir.

  2. Ýitip giden, azaşyp başga ýere düşen (adam, mal, zat we ş. m.).

    • «Ýitgimiz gelýär» diýşip, seni hormatlamak üçin nahar taýýarlamaga güýmenerler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  3. Göçme manyda Ölüm, ýitim.

    • Iňlis goşunlary agyr ýitgä duçar edildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)