ýigrenmek işlik

Ýigrenji görmek, erbet görmek, ýaman görmek, nepis görmek.

  • Gardaş ferma, «hünäri öwren-de, ýigren» diýýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Onuň özüni ulymsy tutuşyny Sapar içinden ýigrendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýylanyň ýigreneni narpyz, ol hem hininiň agzynda gögerer. (nakyl)