ýetişmek1 işlik

 1. Ösüp kemala gelmek, hasyla durmak, bişmek.

  • Eken 30 gektar ýorunjasy hezir bir kemsiz etişşg, mawy gül bolup otyr. («Tokmak» žurnaly)

  • Nahar ýetişipdir.

 2. Kämillik ýaşyna ýetmek, ösüp ulalmak, jahyl çykmak.

  • Nursoltan gyzynyň ýetişenini köpden bäri aňlaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

ýetişmek2 işlik

 1. Geçilýän sapaklary ýeterlikli özleşdirmek, ýetişik gazanmak, talaba laýyk özleşdirmek (okuw hakda).

  • Ol sapaklaryna gowy ýetişýär.

 2. Wagtynda barmak, gijä galman barmak.

  • Okuwa ýetişjek bolup ylgap gitdim.

 3. Ýetişikli bolmak, öz wagtynda häzir bolmak, wagtynda taýýar etmek.

  • Sapýorlar ol wagtda ýollary bejerip ýetişerden ejizdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

galpyldy ýetişmek

seret galpyldy

 • Ýürekleri syrylan jigitlere-de biraz galpyldy ýetişdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)