ýetişdirmek işlik

 1. Idedip ösdürmek, gözegçilik edip ulaltmak, kemala getirmek.

  • Ak altynyň rekord hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin, kolhoz meýdanynda tutanýerli zähmet çekýäris. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Terbiýeläp ösdürmek.

  • Biz ony meşhur razwedkaçy edip ýetişdirerdik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Wagtynda eltip bermek, öz möhletinde eltmek, gowşurmak.

  • Kim pälesini ýetişdirmese, eýgilik tamasyny etmeli däldigini hem duýdurdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Bir zady bellenen wagta taýýarlap häzir etmek.

  • Makalany şu aýda ýetişdirerin.