ýesir

[ýesi:r]

 1. Duşmanyň eline düşen we azatlykdan mahrum edilen, ýesirlikdäki, bendi edilen adam.

  • Ol hem şäheriň aýallary, ýesirleri bilen bile sürüldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Bir zady höwes ediji, hyrydar.

  • Bu hem şol Öwezjanyň ýesiridir. («Görogly» eposy)

  • Bu siziň goňşyňyz we şeýda sesiňiziň şygy hem ýesiri Berdi suratçy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

ýesir bolmak

Ýesirlikde ýaşamak.

 • Ýaga düşmek, ýesir bolmak ölümden bolup, biziň namysymyza degýärdi. (A. Gowşudow, Eserler)

ýesir düşmek

Duşmanyň eline düşmek, duşman tarapyndan ýesir alynmak, bendi edilmek.

 • Ýesir düşen soldaty gynaýarlar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýesirden
 • ýesirdir
 • ýesire
 • ýesirem
 • ýesiri
 • ýesiridir
 • ýesirimi
 • ýesirine
 • ýesirini
 • ýesiriniň
 • ýesiriň
 • ýesiriňden
 • ýesirler
 • ýesirlerden
 • ýesirlere
 • ýesirlerem
 • ýesirleri
 • ýesirlerimiz
 • ýesirlerimizi
 • ýesirlerimiziň
 • ýesirlerinden
 • ýesirlerini
 • ýesirleriniň
 • ýesirleriň
 • ýesirleriňizi
 • ýesirli
 • ýesirlige
 • ýesirligi
 • ýesirliginde
 • ýesirliginden
 • ýesirligini
 • ýesirligiň
 • ýesirligiňden
 • ýesirlik
 • ýesirlikde
 • ýesirlikdedi
 • ýesirlikden
 • ýesirmi