ýeser ýe‧ser

 1. Mekir, hilegär, köpbilmiş.

  • Täjiriň ýeser ogly bar eken, biriniň elinden oragyny alyp, ol hem orakçylary urup başlapdyr. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Ol özüni ýeser hasap etse-de, akmaklaçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Pähimli, ýiti, başarnykly, daşdan görýän (adam hakda).

  • Artyk örän ýeser ýigitdi.

 3. Göçme manyda Özüne çekiji, täsirli.

  • Mätäji diýr, aldy huşum, Ýeser gara zülpüň seniň. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

ýeser ýerde gaý tutmak

seret gaý


Duş gelýän formalary
 • ýeserden
 • ýeserdi
 • ýeserdigi
 • ýeserdir
 • ýesere
 • ýeserem
 • ýeseri
 • ýeseriň
 • ýeserje
 • ýeserlige
 • ýeserliginiňem
 • ýeserligiň
 • ýeserlik