ýersiz sypat

  1. Ekin ekmek üçin ýeri bolmadyk, ýerden mahrum edilen.

  2. Belli orny bolmadyk, orunsyz.

    • Ýersiz bilet.

  3. Göçme manyda seret ýerliksiz 1

    • Çernyşow Artygyň ýersiz nalyşyna ýylgyrýanyny mälim etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Ýoldaş Durdyýew, ýersiz batyrlyk edýärsiňiz! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)