ýerliksiz ýer‧lik‧siz sypat

 1. Ýerlikli bolmadyk, ýagdaýa dogry gelmeýän, gelşiksiz, oňaýsyz, nähak.

  • Elli öz aýalynyň üstüne dile alyp bolmajak ýalan myjabatlar we ýerliksiz töhmetler atdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýerliksiz gygyryşmak, biderek ýere ýaňrap ýörmek saňa näme gerekdi? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Ugursyz, bihepbe, biderek.

  • Ýerliksiz adam.


Duş gelýän formalary
 • ýerliksizdi
 • ýerliksizdigini
 • ýerliksizdir
 • ýerliksizligi
 • ýerliksizligini
 • ýerliksizlik
 • ýerliksizräk