ýerli ýer‧li sypat

 1. Ýeri bar bolan.

 2. Belli bir ýere mahsus bolan, şol bir ýere has bolan.

  • Ýerli wagt. Ýerli gepleşik. Ýerli klimat.

 3. Belli bir territoriýanyň, raýonyň çägine degişli bolan.

  • Zähmetkeşler deputatlarynyň ýerli Soweti.

 4. Ozaldan şol ýerde ýaşap ýören.

  • Hojamyrat ýerli halkdan ýetişen birden-bir işgär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýerlem
 • ýerlidir
 • ýerliler
 • ýerlilerden
 • ýerlilere
 • ýerlileriň
 • ýerliligine
 • ýerlilik
 • ýerlimi