ýerli sypat

  1. Ýeri bar bolan.

  2. Belli bir ýere mahsus bolan, şol bir ýere has bolan.

    • Ýerli wagt. Ýerli gepleşik. Ýerli klimat.

  3. Belli bir territoriýanyň, raýonyň çägine degişli bolan.

    • Zähmetkeşler deputatlarynyň ýerli Soweti.

  4. Ozaldan şol ýerde ýaşap ýören.

    • Hojamyrat ýerli halkdan ýetişen birden-bir işgär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)