ýerleşmek ýer‧leş‧mek işlik

 1. Bir zadyň içine jaýlaşmak, sygmak.

  • Ýyglan gawunlaryň hemmesi araba ýerleşer.

 2. Girmek, kabul edilmek, göterilmek (işe, okuwa).

  • Biziň herimiz bir işe ýerleşdik. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Sarp bolmak, harç edilmek.

  • Norma boýunça alnan harytlaryň hemmesi ýerleşdi.

 4. Belli bir ýerde, territoriýada bolmak.

  • Türkmen döwlet uniwersiteti Aşgabat şäherinde ýerleşýär.

 5. Mäkäm ornaşmak, jaýly oturmak.

  • Pökgi aýbogdaşyny gurup, kemally ýerleşmänkä, Mämmetweli hojam peýda boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Göçme manyda Durmuşa çykmak, äre barmak.


Duş gelýän formalary
 • ýerleşdi
 • ýerleşdi-de
 • ýerleşdik
 • ýerleşdiler
 • ýerleşdim
 • ýerleşdir
 • ýerleşen
 • ýerleşende
 • ýerleşenden
 • ýerleşendi
 • ýerleşendigi
 • ýerleşendiginden
 • ýerleşendigine
 • ýerleşendigini
 • ýerleşendiklerine
 • ýerleşendiklerini
 • ýerleşendir
 • ýerleşeni
 • ýerleşenler
 • ýerleşenlerem
 • ýerleşenleri
 • ýerleşenlerinde
 • ýerleşenleriň
 • ýerleşenligi
 • ýerleşenlik
 • ýerleşenok
 • ýerleşensoň
 • ýerleşer
 • ýerleşerden
 • ýerleşerdi
 • ýerleşerin
 • ýerleşerler
 • ýerleşeýin
 • ýerleşibem
 • ýerleşip
 • ýerleşipdi
 • ýerleşipdiler
 • ýerleşipdir
 • ýerleşipdir-de
 • ýerleşipdirler
 • ýerleşjegine
 • ýerleşjegini
 • ýerleşjek
 • ýerleşjekdi
 • ýerleşjekdigi
 • ýerleşjekdigini
 • ýerleşme
 • ýerleşmedik
 • ýerleşmegi
 • ýerleşmegidir
 • ýerleşmeginde
 • ýerleşmeginden
 • ýerleşmegindäki
 • ýerleşmegine
 • ýerleşmegini
 • ýerleşmeginiň
 • ýerleşmegiň
 • ýerleşmegiňe
 • ýerleşmejegi
 • ýerleşmek
 • ýerleşmekleri
 • ýerleşmeklerinde
 • ýerleşmeklerine
 • ýerleşmeklerini
 • ýerleşmekleriniň
 • ýerleşmeklige
 • ýerleşmekligi
 • ýerleşmekligine
 • ýerleşmekliginiň
 • ýerleşmekligiň
 • ýerleşmeklik
 • ýerleşmekçi
 • ýerleşmeleriniň
 • ýerleşmeli
 • ýerleşmelidi
 • ýerleşmelidir
 • ýerleşmesi
 • ýerleşmesidir
 • ýerleşmesine
 • ýerleşmesiniň
 • ýerleşmez
 • ýerleşmezligi
 • ýerleşmeýän
 • ýerleşmeýändiginiň
 • ýerleşmeýändiklerini
 • ýerleşmeýänliginiň
 • ýerleşmeýär
 • ýerleşmeýärdi
 • ýerleşmeýärler
 • ýerleşmäge
 • ýerleşmän
 • ýerleşse
 • ýerleşse-de
 • ýerleşsek
 • ýerleşseler
 • ýerleşäýjek
 • ýerleşýän
 • ýerleşýändigi
 • ýerleşýändigimiz
 • ýerleşýändiginden
 • ýerleşýändigine
 • ýerleşýändigini
 • ýerleşýändikleri
 • ýerleşýändiklerine
 • ýerleşýändiklerini
 • ýerleşýändir
 • ýerleşýändirler
 • ýerleşýäni
 • ýerleşýänini
 • ýerleşýänlerden
 • ýerleşýänlere
 • ýerleşýänligi
 • ýerleşýänligini
 • ýerleşýär
 • ýerleşýärdi
 • ýerleşýärdiler
 • ýerleşýärin
 • ýerleşýäris
 • ýerleşýärler