ýegdekleşmek işlik

Birnäçe bolup ýegdeklemek, bilelikde ýegdekläp ýöremek.

  • Şol öýjagazlaryň içinden çykýan adamlar şähere bakan ýegdekleşýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)