ýegşerilmek işlik

seret ýegşermek

  • Wüşi kel hem özüniň çepiksizje göwresi bilen ýegşerilip ganar çekýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onda-da eşek, gitmän, ýegşerilap duranyndan soň, ol dişini gaharly gyjap, bat alyp gelip, eşegiň böwrüne çokaýly aýagy bilen depýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)