ýedisi

Dini s. Ölen adamyň hatyrasy üçin, öleninden soň, degsin edilýän ýedinji gün, ýedinji gününi belläp geçmeklik däbi.

  • Soňky alty aýda täze etden birinji gezek doýan Gandym Halnazaryň üçüniň, ýedisiniň, kyrkynyň geljegine guwandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)