ýatyrmak işlik

 1. Uzynlygyna gyşartmak, süýndürip goýmak, kesertmek.

  • Meni göterip alyp gidip, öz öýünde bir mahmal körpeçäniň üstünde ýatyrdy. (Myraly)

  • Graf Dorrer onuň goltugyndan tutup, diwanyň üstünde ýatyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Uka gidermek, uklatmak.

  • Çagany ýatyrmak.

 3. Ormak, ýygmak.

  • Gök deňiz ýaly meýdany ýaňlandyryp, dört sany traktor yzy senokosly ot ýatyryp ýör. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ot ýatyrmak we başga işlerde işleýän kolhozçylar gowaça otamaga çekilýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Içine salyp goýmak, içine basmak (önüm duzlananda we ş. m.).

  • Pomidory duza ýatyrmak.

 5. Bes-etdirmek, duruzmak, togtatmak.

  • Men 1916-njy ýylda Horezmde bolan gozgalaňy ýatyrmaga gelen Galkinden gaçyp gaýtdym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Maşyny ýatyrmak.

bagtyny ýatyrmak

seret bagt

 • Näme etjek bir pahyryň çagasynyň bagtyny ýatyryp, goý, ebtini agdyrsyn ýörsün! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)