ýasawul

Könelişen söz Arçynyň buýruklaryny, permanlaryny ilata ýetirýän adam.

  • Soltansöýniň buýrugyna görä, ýasawullar Myralyny köşge alyp gelipdirler. (Myraly)

  • Arçanyň ýasawuly hut özüme kagyz getirip: -- Seniň öý salgydyň şunça- diýip, aýdyp gitdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ony şeýle horlap, ýenjip gelýänleriň ikisi-de arçynyň ýasawullary ekeni. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)