ýasamak işlik

 1. Bejerip taýýar etmek, bejerip häzir etmek.

  • Oglanlar bu gezek öz ýanlary bilen ilkinji ýasan radiopriomniklerini hem alypdylar. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ol maşynyň detallaryny stanokda ýasady. («Pioner» žurnaly)

  • Alany haram bolmuş ussa, bu öýi gamakdan ýasadymyka, nämekä?! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Grammatik termin Emele getirmek, döretmek.

  • Goşulmalar esasan söz ýasamaga we sözlemde sözleri biri-birilerine baglamaga hyzmat edýärler.

ýelk ýasamak

seret ýelk

 • Ýyrtyk çarygy bilen tozan turzup ýelk ýasap gitdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Olar bilen hoşlaşdy-da, öýlerine tarap ýelk ýasaýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)