ýarylmak ýa‧ryl‧mak işlik

[ýa:rylmak]

 1. Jaýryk-jaýryk bolmak, jaýrylmak, uzynlygyna bölünmek.

  • Batly inýän paltanyň zarbyna agaçlar parka-parka ýarylýardy.

 2. Terlikden ýa-da başga bir güýjüň täsiri zerarly çat açmak, ýaryk emele gelmek, döwülmek.

  • Ter gawunlaryň käbiri dilim alnan ýaly ýarylyp, käbiriniň syrty jaýrylyp ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Dodaklary ýarylypdyr, Çölde teşnelikden ýaňa. (A. Atajanow, Permanyň mamasy)

 3. Deşilip iriňi çykmak, çişip, dömüp deşilmek (ýara, çiş we ş. m. hakda).

  • Onuň boýnundaky çyban ýarylypdyr.

  • Barmaga çykan ýörülgen ýaryldy.

  • Möjegiň garny ýarylypdyr.

 4. Partlamak emele gelmek, partlamak.

  • Prezidium stolunyň ýanynda ýarylan granat stol üstündäki pelteli çyrany-da özüniň elgini, tozany bilen söndürdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Top oklary ýarylyp, tozan turuzmaga başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ok-därili skladkar ot alyp, äpet-äpet sisternalar ýaryldy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 5. Böwsülmek.

  • Ahyr soňy böwet ýaryldy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

 6. Göçme manyda Ogurlanan bolmak, ogurlanmak (öý, dükan we ş. m. hakda).

  • Iki hepde mundan öň bir magazin ýarylypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 7. Göçme manyda Söze başlamak, içiň dökmek.

ýarylaýjak bolmak

Gaty gaharlyň gelmek, içi-içine sygmazlyk.

 • Ol gaharyndan ýaňä ýarylaýjak bolup: -- Ol indi gelip bolandyr! -- diýipdir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Myrat Meredow öýüne gelýärkä, gahardan ýaňa ýarylaýjak bolýardy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

zähresi ýarylmak

seret zähre

 • Annaguly muňa zähresi ýarylan ýaly arkan serpildi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýarylan
 • ýarylana
 • ýarylanda
 • ýarylandan
 • ýarylandygy
 • ýarylandygyny
 • ýarylandyr
 • ýarylanmyş
 • ýarylanok
 • ýarylansoň
 • ýarylar
 • ýarylara
 • ýarylardy
 • ýarylarly
 • ýarylary
 • ýarylaryna
 • ýarylaýjak
 • ýarylaýma
 • ýarylaýmagy
 • ýarylaýmasyn
 • ýarylaýsa
 • ýarylaýyn
 • ýaryldy
 • ýaryldy-da
 • ýaryldym
 • ýaryldymy
 • ýaryljak
 • ýaryljakdygyny
 • ýarylma
 • ýarylmady
 • ýarylmadyk
 • ýarylmaga
 • ýarylmagy
 • ýarylmagydyr
 • ýarylmagyna
 • ýarylmagynda
 • ýarylmagyndan
 • ýarylmagyny
 • ýarylmagynyň
 • ýarylmagyň
 • ýarylmak
 • ýarylmakdan
 • ýarylmalara
 • ýarylmaly
 • ýarylman
 • ýarylmandy
 • ýarylmandyr
 • ýarylmasy
 • ýarylmasyn
 • ýarylmasynda
 • ýarylmasyndan
 • ýarylmasyny
 • ýarylmasynyň
 • ýarylmazdy
 • ýarylmazlygy
 • ýarylmazmy
 • ýarylmaýan
 • ýarylmyş
 • ýarylsa
 • ýarylsa-da
 • ýarylsyn
 • ýarylyp
 • ýarylypdy
 • ýarylypdyr
 • ýarylypdyr-da
 • ýarylyň
 • ýarylýan
 • ýarylýandygyny
 • ýarylýany
 • ýarylýança
 • ýarylýar
 • ýarylýardy
 • ýarylýarlar