ýarpy-ýalta

[ýa:rpy-ýalta]

  1. Ýaryna golaý, ýarpydan azrak, az-owlak, birneme.

    • Edilýän gürrüňleriň hem ýarpy-ýaltasy bolaýmasa, köpüsini eşidenokdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Bolar-bolmaz, ugursyz.

    • Olaryň her birine ýarpy-ýalta söz aýdyp, beýlekisine ýüzlenýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)