ýarmak işlik

[ýa:rmak]

 1. Çapyp, kesip bölek-bölek etmek, kesmek.

  • Onuň yzyndan gawun ýaryp keseleýärler, bedre doly akşekerek üzümiň üstüne sowuk suw guýup iýmäge başlaýarlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Garnyny ýaryp, içini-bagryny arassaladylar. («Görogly» eposy)

 2. Partlama döredip weýran etmek, kül-uşak etmek, partlatmak.

 3. Agyz salyp dişlemek, dişlerini geçirip ýara salmak (it hakda).

  • Her näme-de bolsa, Gulman arçynyň ýarak gaýyňy şol günden beýläk köçeden geçenlere topulmasyny we aýal-uşaklary ýarmasyny ymykly taşlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Seniň bolşuň nätüýsli, itiň ýaranyny çagalardan görýärmiň, ýogsam hem gören ýerde entäp ýörseň item ýarar, guş hem. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Ogurlyk etmek, ogurlap almak, ogurlamak.

  • Ogry bir kolhozçynyň öýüni ýarjak bolandyr ýa-da gapysyndaky malyny kesjek bolandyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 5. Göçme manyda Böwsüp geçmek, böwüsmek.

  • Aňňat-aňňat gumlaň ýaryp göwsüni, Ýaryşyp işleýär hiç biri durman. (N. Pomma, Goşgular)

bagty daş ýarmak

seret bagt

 • Onuň bagty daş ýardy. («Tokmak» žurnaly)

dil ýarmak

seret dil2

 • Myhman ýeri habar soraýança, myhmanyň dilini ýarmagy aýyp sanalýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sen ol barada hiç ýerde hiç kime diliňi ýaraýmagyn! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

zähresini ýarmak

seret ýüregini ýarmak

 • Ýa walla, ýüregimi ýardyň! (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)