ýarmak işlik

[ýa:rmak]

 1. Çapyp, kesip bölek-bölek etmek, kesmek.

  • Onuň yzyndan gawun ýaryp keseleýärler, bedre doly akşekerek üzümiň üstüne sowuk suw guýup iýmäge başlaýarlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Garnyny ýaryp, içini-bagryny arassaladylar. («Görogly» eposy)

 2. Partlama döredip weýran etmek, kül-uşak etmek, partlatmak.

 3. Agyz salyp dişlemek, dişlerini geçirip ýara salmak (it hakda).

  • Her näme-de bolsa, Gulman arçynyň ýarak gaýyňy şol günden beýläk köçeden geçenlere topulmasyny we aýal-uşaklary ýarmasyny ymykly taşlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Seniň bolşuň nätüýsli, itiň ýaranyny çagalardan görýärmiň, ýogsam hem gören ýerde entäp ýörseň item ýarar, guş hem. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Ogurlyk etmek, ogurlap almak, ogurlamak.

  • Ogry bir kolhozçynyň öýüni ýarjak bolandyr ýa-da gapysyndaky malyny kesjek bolandyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 5. Göçme manyda Böwsüp geçmek, böwüsmek.

  • Aňňat-aňňat gumlaň ýaryp göwsüni, Ýaryşyp işleýär hiç biri durman. (N. Pomma, Goşgular)

bagty daş ýarmak

seret bagt

 • Onuň bagty daş ýardy. («Tokmak» žurnaly)

dil ýarmak

seret dil 2

 • Myhman ýeri habar soraýança, myhmanyň dilini ýarmagy aýyp sanalýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sen ol barada hiç ýerde hiç kime diliňi ýaraýmagyn! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

zähresini ýarmak

seret ýüregini ýarmak

 • Ýa walla, ýüregimi ýardyň! (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)


Duş gelýän formalary
 • ýaraly
 • ýaram
 • ýaramok
 • ýaran
 • ýaranam
 • ýaranda
 • ýarandan
 • ýarandy
 • ýarandygy
 • ýarandygyny
 • ýarandyklaryny
 • ýarandyr
 • ýaranlar
 • ýaranlaram
 • ýaranlary
 • ýaranlarymy
 • ýaranlarymyz
 • ýaranlarymyza
 • ýaranlarymyzy
 • ýaranlarymyzyň
 • ýaranlaryna
 • ýaranlarynda
 • ýaranlaryndan
 • ýaranlaryny
 • ýaranlarynyň
 • ýaranlaryň
 • ýaranlyga
 • ýaranlygy
 • ýaranlygyň
 • ýaranlyk
 • ýaranlykda
 • ýaranmy
 • ýaranmyş
 • ýaranok
 • ýaranokmy
 • ýaransoň
 • ýarany
 • ýaranydyr
 • ýaranym
 • ýaranyna
 • ýaranyny
 • ýaranynyň
 • ýaranyň
 • ýaranyňyz
 • ýarar
 • ýarar-da
 • ýarara
 • ýarardy
 • ýarardyk
 • ýararly
 • ýararmyka
 • ýararsyň
 • ýarary
 • ýararyn
 • ýararça
 • ýarasy
 • ýaraýan
 • ýaraýjak
 • ýaraýmagy
 • ýaraýsa
 • ýaraýsaň
 • ýaraýyn
 • ýaraňokmy
 • ýardam
 • ýardy
 • ýardylar
 • ýardylarmy
 • ýardym
 • ýardymy
 • ýardyr
 • ýardyň
 • ýardyňyz
 • ýarjak
 • ýarjakdy
 • ýarjakdym
 • ýarjakmy
 • ýarjyk
 • ýarlary
 • ýarlarym
 • ýarlarymdan
 • ýarlarymy
 • ýarlarymyň
 • ýarlarynda
 • ýarlaryndan
 • ýarlaryny
 • ýarlarynyň
 • ýarlaryň
 • ýarlaryňdan
 • ýarlygy
 • ýarlygyndan
 • ýarlygyny
 • ýarlygyň
 • ýarlyk
 • ýarlyklary
 • ýarlyklarynda
 • ýarlyklaryndan
 • ýarlyklaryny
 • ýarlyklaryň
 • ýarma
 • ýarma-da
 • ýarmady
 • ýarmadyk
 • ýarmadylar
 • ýarmadym
 • ýarmaga
 • ýarmagy
 • ýarmagyna
 • ýarmagyň
 • ýarmajagym
 • ýarmak
 • ýarmaklyk
 • ýarmalar
 • ýarmalara
 • ýarmalardan
 • ýarmalary
 • ýarmaly
 • ýarmalyk
 • ýarman
 • ýarmandy
 • ýarmansoň
 • ýarmansyň
 • ýarmany
 • ýarmanyň
 • ýarmasaň
 • ýarmasy
 • ýarmasyndan
 • ýarmasyny
 • ýarmasynyň
 • ýarmaz
 • ýarmazdyk
 • ýarmazlyga
 • ýarmazlygy
 • ýarmazlyk
 • ýarmaýar
 • ýarmaýarlar
 • ýarmaň
 • ýarmyş
 • ýarsalar
 • ýarsaň
 • ýarsyn
 • ýarsynam
 • ýaryp
 • ýarypdy
 • ýarypdyr
 • ýarypdyňyz
 • ýaryň
 • ýarýan
 • ýarýanlardan
 • ýarýar
 • ýarýardy