ýarma

[ýa:rma]

 1. Iri üwelen däne (bugdaý, jöwen we ş. m. hakda).

  • Kimisi ýarmany halta salýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Maral bilen Bibi ýarma ýarmaga gitdi.

 2. Şol üwelen däneden gaýnadylyp bişirilýän goýy nahar.

  • Nabat hem gelip, özüne bir kiçijik okara guýnup, ýarma içmäge başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Men hoşadan gelip, çagalara ýarma bişirip bermäge durdum. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Parh bilmeze ýarma-da bir, köje-de. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • ýarma-da
 • ýarmada
 • ýarmadan
 • ýarmady
 • ýarmadyk
 • ýarmadylar
 • ýarmadym
 • ýarmadyr
 • ýarmalar
 • ýarmalara
 • ýarmalardan
 • ýarmalary
 • ýarmaly
 • ýarmalyk
 • ýarmany
 • ýarmanyň
 • ýarmasy
 • ýarmasyndan
 • ýarmasyny
 • ýarmasynyň
 • ýarmaň
 • ýarmaňam