ýarma

[ýa:rma]

 1. Iri üwelen däne (bugdaý, jöwen we ş. m. hakda).

  • Kimisi ýarmany halta salýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Maral bilen Bibi ýarma ýarmaga gitdi.

 2. Şol üwelen däneden gaýnadylyp bişirilýän goýy nahar.

  • Nabat hem gelip, özüne bir kiçijik okara guýnup, ýarma içmäge başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Men hoşadan gelip, çagalara ýarma bişirip bermäge durdum. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Parh bilmeze ýarma-da bir, köje-de. (nakyl)