ýarlykly sypat

  1. Ýarlygy bar bolan, ýarlyk dakylan.

    • Ýarlykly bagaž.

  2. Göçme manyda Baryp ýatan, tüýs.

    • Meniň yzymda galan inilerim ýaşdy, onuň üstesine hem ýarlykly garypdyk, olaryň ýarym tümene hem güýçleri ýetjek däldi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)