ýaranjaň

Ýaranyp gün görjek bolýan, birine ýaranjak bolup ýören, ýalynjalyk edip ýören, ýaramsak.

  • Ýaranjaň müdir oňa: -- Sözüm ýok! -- diýdi. («Tokmak» žurnaly)

  • Halnazaryň ýaranjaňlary hem onuň göwnüne görä gürrüň tapdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)