ýaramak işlik

 1. Maza bermek, hezil bermek, ýaramly bolmak, ýakmak.

  • Neneň, kurort ýaraýarmy?! Näçe semrediň?! -- diýip soraýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Belli bir talaba laýyk bolmak, peýdaly bolmak bir islegi kanagatlandyrmak.

  • Maňa bolsa edil alçaly ýag ýaly ýaraýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Diňe bir ýagtylygy däl, hep-hezillik, hemme zada-da ýarap dur. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Gowy görmek, göwnünden turmak, halamak, islemek.

  • Täzegülüň aýdýan zatlary maňa gaty ýrady. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

  • Olar-göwnüňize ýaranyny alyň! -- diýýärler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 4. Gurby, taby bar bolmak.

  • Şol kempiriň özi şu ýere gelmäge ýaraýarmy? («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • ýarabam
 • ýarady
 • ýaradylar
 • ýaradym
 • ýaradymy
 • ýaradyr
 • ýaradyňyz
 • ýaragyn
 • ýarajagy
 • ýarajagyna
 • ýarajagyny
 • ýarajagyňyz
 • ýarajak
 • ýarajyk
 • ýaralary
 • ýaralarym
 • ýaralarymyň
 • ýaralarynda
 • ýaralaryndan
 • ýaralaryny
 • ýaralarynyň
 • ýaralaryň
 • ýaraly
 • ýaram
 • ýarama
 • ýaramady
 • ýaramadyga
 • ýaramadyk
 • ýaramadylar
 • ýaramadymy
 • ýaramaga
 • ýaramajagy
 • ýaramajagyna
 • ýaramajagyny
 • ýaramajak
 • ýaramajakdygyna
 • ýaramak
 • ýaramakda
 • ýaramaly
 • ýaraman
 • ýaramanam
 • ýaramandy
 • ýaramandygy
 • ýaramandygyna
 • ýaramandygyny
 • ýaramandyr
 • ýaramanlygy
 • ýaramany
 • ýaramarsyň
 • ýaramaryn
 • ýaramasa
 • ýaramasa-da
 • ýaramasam
 • ýaramasaň
 • ýaramasyn
 • ýaramaz
 • ýaramaza
 • ýaramazdy
 • ýaramazdyr
 • ýaramazlyga
 • ýaramazlygy
 • ýaramazlygyna
 • ýaramazlygynda
 • ýaramazlygyndan
 • ýaramazlygynyň
 • ýaramazlygyň
 • ýaramazlyk
 • ýaramazlykda
 • ýaramazy
 • ýaramaýan
 • ýaramaýandygyny
 • ýaramaýanlygy
 • ýaramaýanlygyndan
 • ýaramaýanyny
 • ýaramaýar
 • ýaramaýardy
 • ýaramaýardylar
 • ýaramaýarlar
 • ýaramaýarmy
 • ýaramaýarmyň
 • ýaramaýarsyň
 • ýaramaýarys
 • ýaramok
 • ýaran
 • ýaranam
 • ýaranda
 • ýarandan
 • ýarandy
 • ýarandygy
 • ýarandygyny
 • ýarandyklaryny
 • ýarandyr
 • ýaranlar
 • ýaranlaram
 • ýaranlary
 • ýaranlarymy
 • ýaranlarymyz
 • ýaranlarymyza
 • ýaranlarymyzy
 • ýaranlarymyzyň
 • ýaranlaryna
 • ýaranlarynda
 • ýaranlaryndan
 • ýaranlaryny
 • ýaranlarynyň
 • ýaranlaryň
 • ýaranlyga
 • ýaranlygy
 • ýaranlygyň
 • ýaranlyk
 • ýaranlykda
 • ýaranmy
 • ýaranmyş
 • ýaranok
 • ýaranokmy
 • ýaransoň
 • ýarany
 • ýaranydyr
 • ýaranym
 • ýaranyna
 • ýaranyny
 • ýaranynyň
 • ýaranyň
 • ýaranyňyz
 • ýarap
 • ýarapdy
 • ýarapdyr
 • ýarapdyr-da
 • ýarapdyrmy
 • ýarar
 • ýarar-da
 • ýarara
 • ýarardy
 • ýarardyk
 • ýararly
 • ýararmyka
 • ýararsyň
 • ýarary
 • ýararyn
 • ýararça
 • ýarasa
 • ýarasa-da
 • ýarasaň
 • ýarasaňam
 • ýarasy
 • ýarasyn
 • ýaraýan
 • ýaraýandygyna
 • ýaraýandygyny
 • ýaraýandyr
 • ýaraýanlygy
 • ýaraýany
 • ýaraýanyna
 • ýaraýanyny
 • ýaraýar
 • ýaraýar-da
 • ýaraýardy
 • ýaraýarka
 • ýaraýarlar
 • ýaraýarmy
 • ýaraýarmyka
 • ýaraýarsyň
 • ýaraýarynmy
 • ýaraýjak
 • ýaraýmagy
 • ýaraýsa
 • ýaraýsaň
 • ýaraýyn
 • ýaraň
 • ýaraňokmy