ýaralamak işlik

Ýara salmak, ýaraly etmek.

  • Emma ol art aýagynyň birini ýere basyp bilmeýärdi, möjekler ony ýaralapdyrlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýüregini ýaralamak

seret ýürek1

  • Şol söz Haweriň ýüregini ýaralady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)