ýaraglandyrmak işlik

  1. Ýarag bilen üpjün etmek, ýarag şaýyny tutdurmak.

    • Ýeke gijäniň içinde daýhan köpçüligini aýaga galdyrmak, ýaraglandyrmak hem şowuna düşmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Gerekli serişdeler bilen üpjün etmek, enjamlaşdyrmak.

    • Näme diýsene, meniň pikirime göre, ilki bilen kelläni ýaraglandyryp, onsoň eli ýaraglandyrmak gerek. (M. Gorkiý, Ene)