ýaraşmak1 işlik

 1. Tersleşen adamyň bilen barlyşmak.

  • Men seniň bilen ýaraşmak üçin geldim. Sen meni bagyşla! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ine gördüňmi, Durdy, Artyk bilen seniň ýaraşjakdygyňy men öňünden bilýärdim! -- diýdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

 2. Uruşýan taraplaryň arasynda urşy ýatyrmak üçin ylalaşyk etmek.

ýaraşmak2 işlik

 1. Gowy gelmek, gelşikli bolmak, görk bermek, gelişmek.

  • Onuň şu sypatyna ýraşyp duran ezýaka ak köýnegi bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Mynasyp bolmak, mahsus bolmak, has bolmak.

  • Demirgyra ýaraşypmy biziň yzymyzdan kowup ýetmek! («Görogly» eposy)

  • Ýaman iş ýaman adama ýaraşar! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)