ýapyk

 1. Açyk däl, ýapylyp goýulan.

  • Başlyk bukjany açandan, kelebekleriň biri pysyrdap uçdy we baryp ýapyk äpişgäniň aýnasyna özüni urdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Şeýlemi, onda birazajyk duruň! -- diýip, ýapyk duran içki tama girip, ýene tiz çykdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Gulply, bagly, bekli.

  • Emma bu güpür-tapyra Baharyň ejesi oýanypdyr we ol: -- Bahar! -- diýip, ýapyk işigi itekläp, şakyrdatmaga başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Üsti örtülen, üsti basyrylan.

  • Ol üsti ýapyk dalan girdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 4. Kesekiler üçin barmak bolmaýan, başgalar üçin gadagan bolan, gizlin.

  • Aýda ýügrimi gezek ýapyk mejlis geçirilýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýapyk - ýapygy.

ýapyk bogun

seret bogun


Duş gelýän formalary
 • ýapyk-da
 • ýapykdy
 • ýapykdygy
 • ýapykdygyny
 • ýapykdyr
 • ýapykdyrlar
 • ýapyklary
 • ýapyklygy
 • ýapyklygyna
 • ýapyklygyndan
 • ýapyklygyny
 • ýapyklyk