ýapyşmak işlik

 1. Eliň bilen pugta tutmak, asylyşmak.

  • Men onuň düýesiniň owsaryndan ýapyşdym, berjek boldum. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Meniň ýakamdan bolsa ýaňky gygyryp gelen pyýada iki eli bilen ýapyşdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ol çalasynlyk bilen baryp, ýüpe ýapyşdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Degip ýelmenmek, ýelmeşmek, tutmak.

  • Degdi-de şapba ýapyşdy, dodagym dodagyňa. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 3. Bir işi ýerine ýetirmäge ykjam girişmek.

  • Söýgüli kärine ýapyldy her kim, Beýik gurluşyga başlady halkym. (A. Kerkilow, Saýlanan eserler)

  • Ýoly ýörän ýeňer, işi-ýapyşan. (Hakyl)

 4. Ýapmaga kömekleşmek, bişirmäge kömek etmek (çörek, çelpek we ş. m. hakda).

  • Şu gün Jamaly gaýtarýarlar, şonuň çelpegini ýapyşmaga barýan! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 5. Bir zadyň üstüni örtmäge, basyrmaga kömekleşmek.

  • Tamyň üstüni ýapyşmak.

ýapraga ýapyşmak

seret ýarag

 • Ýaraglylar ýaraglaryna ýapyşdylar. (B. Seýtäkow, Moskwanyň Ýalkymy)