ýapyşdyrmak işlik

  1. Bir zadyň ýüzüne ýelmeşdirmek, ýelmemek.

    • Diwaryň ýüzüne plakat ýapyşdyrmak.

  2. Hemmesiniň üstüni ýapyp çykmak, örtüp çykmak, basyryp çykmak.

    • Ol çukurlaryň yssylygyny belli bir derejede saklamak üçin olaryň üstlerini ýapyşdyrdy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň Ýalkymy)

    • Ol gowy görýän zatlarynyň üstüni ýapyşdyrdy. (N. Saryhanow, Soňky Öý)