ýaplanmak işlik

 1. Bir zada söýenmek, direnmek, daýanmak.

  • Meret bolsa sesini çykarman, gapydaky teläre ýaplanyp, başyny aşak salypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Orazly penjirä ýaplanyp, heniz hem bu ajaýyp görnüşe seredip durdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ol tribuna ýaplandy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Göçme manyda Günä gara we ş. m. zat ýapylmak, ýüklenmek.

  • Günä ýaplanmak.

 3. Gepleşik dili Urulmak, ýençdirmek, öldürilmek.