ýapgyt

Onçakly ýapaşak bolmadyk, dik aşaklygyna däl-de, birneme eňňidräk.

  • Gumy ilki bilen raýyşyň ýarpy ýapgydyna çykaryp, soňundan ikinji gezek ýokaryk zyňyp, kenara çykarýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýapgyt - ýapgydy.