ýanyn

[ýa:ny:n]

Bir gapdalyna, bir ýanyna, bir tarapyna.

  • Soňra ol oturgyjyň üstüne ýanyn gyşayryp ýa-da başyny stoluň üstüne goýberip, şu halda tä gudok gygyrýança uklap ýatýar. (M. Gorkiý, Ene)

  • Batyry çep gapdalyna ýanyn ýatyryp, köýnegini ýüzüne bürediler. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)