ýandyrmak işlik

 1. Ot bermek, otlamak.

  • Burawy ýandyranyny, eden weýrançylygyny az hasap edýärmiň?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gyzyl Goşun aklaryň bir bronowigini ýandyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Ot ýa-da başga bir gyzgyn zat bilen ýakmak, köýdürmek, bişirmek.

  • . Çaýyny döküp, elini ýandyrdy.

 3. Gaty gyzdyrmak, güýçli howur bermek, garaltmak.

  • Darajyk köçäniň içine düşen tomsuň ot ýaly howry baýyň näzik ýüzüni ýandyrýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Gyzgyn howa açyk teni ýandyrýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 4. Göçme manyda Uly horluga goýmak, azap çekdirmek, içini ýakmak, gam-gussa çekdirmek.

  • Ak bolmasa-da, garaýagyzja bir gyzyň janyny ýandyrdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 5. Göçme manyda Sygryň, düýäniň we ş. m. wagtynda sagylmazlygy sebäpli ýelnine inen süýdi yzyna çekilmek.