ýan

[ýa:n]

 1. Bedeniň, göwräniň sag ýa-da çep tarapy, böwür.

  • Gaty keçaniň üstünde ýanlary agyrypü iki ýana agdarylýarlar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ýerden galandyr ýanymyz. Işden aýamyzok janymyz. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Tarap, ugur.

  • Murgabyň iki ýany tä Mary şäherine barýança kolhoz posýology. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Olar samany bir ýana, bugdaýy bir ýana saýladylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Geýim-gejimiň we ş. m. goltukdan aşak syýyna çenli bolan aralykdaky bölegi.

  • Kürtäniň ýany.

  • Çabydyň ýany.

 4. Bir zadyň gapdaly, gapdal tarapy, ýakyny, golaýy.

  • Jany agyrmadygynyň ýanynda başym agyrýa diýme. (nakyl)

ýan bermek

 1. Ýan bermek, egrelmek.

  • Demir ýol biraz aşak epilen ýaly ýan berse-de, demirleriniň sepleri açylmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zatdan basylmak, asgynlamak, ejizlemek.

  • Mawynyň ýan berenini görenden soň bolsa: -- Şol arzuwyma ýetdim -- diýip oýlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýeňňe! -- diýip, ýalynjaklap, ýan berip, Öýe girip, kül üstünde oturdym. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

ýan bermezlik

Diýen etmezlik, öz diýeniňi etjek bolmaklyk, sözde basylmazlyk, asgynlamazlyk.

 • Pagtaçylyk bölüminiň başlygy ýan bermedi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

ýan ýer

seret ýer

ýan ýoldaş

seret ýoldaş

ýany ýere degmek

Bir ýüzli bolmak, ýykylmak.

 • Şu işiň ugrunda men siziň bilen tä ýanym ýere deginçä gidişerin! (A. Guwşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýasy ýanyň ýerde bolmak

Örän arkaýyn bolmak, bir zat hakda ynjalykly bolmak.

 • Myhman, seniň ýasy ýanyň ýerde bolaýsyn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)