ýamanlamak işlik

Birini garalamak, girini günäkär hasaplap gybatyny etmek, aýyplap gürrüňini etmek.

  • Ol mollany ýuduň häkimine ýamanlapdyr. (Myraly)

  • Seniň nämäňi ýamanlasynlar, hemme zadyň göze görnüp dur ahyryn! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Men öz kömekçilerimi ýamanlap bilmerin, çünki olaryň hemmesi öz gündelik iş normalaryy ýerine ýetirýärler. (B. Gurbanow, Duşuşyk)