ýalamak işlik

 1. Bir zadyň ýüzünden diliňi ýöretmek, bir zady diliň bilen syrmak.

  • Şojagaz gyz dury şaha nabady bir ýanyndan ýalap, Halnazara bakan şatlyk bilen ökje göterdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Akbaý onuň giň maňlaýyny mähir bilen ýalap durdy. (A. Atajanow, Permanyň Mamasy)

  • Bal tutan barmagyny ýalar. (nakyl)

  • Iýip doýmadyk, ýalap doýmaz. (nakyl)

 2. Göçme manyda Çalaja degip geçmek, sypap geçmek, täsir etmek.

  • Çigrek howa açyk ýüzleri sowuk dili bilen ýalap, endamlary biraz tikenekletjek ýaly duýulsa-da, şindi çydamaz ýaly aýaz ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gündogardan öwüsýän şemal ýüzüňi ýalap, gözleriňi gamaşdyrýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çünki goşaň oky onuň böwrüni, Diňe ýalap geçdi, berip howruny. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

agzyňy ýalamak

Haýyr, peýda görmek, hezil etmek.

 • Ondan soň ne men gönenerin, ne-de sen agzyňy ýalarsyň?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

dabanyňy ýalamak

seret daban

 • Seniň, inim, ýaglyklamak, ýalamak adatyň bar bolsa, meniňkini däl-de, bar Annatuwagyň dabanyny ýala! («Sowet edebiýaty» žurnaly)