ýalamak ýa‧la‧mak işlik

 1. Bir zadyň ýüzünden diliňi ýöretmek, bir zady diliň bilen syrmak.

  • Şojagaz gyz dury şaha nabady bir ýanyndan ýalap, Halnazara bakan şatlyk bilen ökje göterdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Akbaý onuň giň maňlaýyny mähir bilen ýalap durdy. (A. Atajanow, Permanyň mamasy)

  • Bal tutan barmagyny ýalar. (nakyl)

  • Iýip doýmadyk, ýalap doýmaz. (nakyl)

 2. Göçme manyda Çalaja degip geçmek, sypap geçmek, täsir etmek.

  • Çigrek howa açyk ýüzleri sowuk dili bilen ýalap, endamlary biraz tikenekletjek ýaly duýulsa-da, şindi çydamaz ýaly aýaz ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Gündogardan öwüsýän şemal ýüzüňi ýalap, gözleriňi gamaşdyrýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çünki goşaň oky onuň böwrüni, Diňe ýalap geçdi, berip howruny. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

agzyňy ýalamak

Haýyr, peýda görmek, hezil etmek.

 • Ondan soň ne men gönenerin, ne-de sen agzyňy ýalarsyň?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

dabanyňy ýalamak

seret daban

 • Seniň, inim, ýaglyklamak, ýalamak adatyň bar bolsa, meniňkini däl-de, bar Annatuwagyň dabanyny ýala! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ýalabam
 • ýalady
 • ýalady-da
 • ýaladym
 • ýalajagyň
 • ýalajak
 • ýalam
 • ýalama
 • ýalamady
 • ýalamadygyň
 • ýalamadyk
 • ýalamadyklar
 • ýalamagam
 • ýalamagy
 • ýalamak
 • ýalamaly
 • ýalamazdym
 • ýalamaň
 • ýalan
 • ýalana
 • ýalanam
 • ýalanda
 • ýalandan
 • ýalandanmy
 • ýalandy
 • ýalandygy
 • ýalandygyna
 • ýalandygyny
 • ýalandyr
 • ýalanlar
 • ýalanlara
 • ýalanlardan
 • ýalanlary
 • ýalanlaryna
 • ýalanlaryň
 • ýalanmy
 • ýalanmyka
 • ýalany
 • ýalanym
 • ýalanyma
 • ýalanymy
 • ýalanyn
 • ýalanyna
 • ýalanyndan
 • ýalanyny
 • ýalanyň
 • ýalap
 • ýalapdy
 • ýalapdyr
 • ýalapdyr-da
 • ýalar
 • ýalara
 • ýalarda
 • ýalardan
 • ýalardy
 • ýalardym
 • ýalarly
 • ýalarmy
 • ýalarsyň
 • ýalary
 • ýalaryna
 • ýalaryndan
 • ýalaryny
 • ýalarys
 • ýalasam
 • ýalasaňam
 • ýalasym
 • ýalasyn
 • ýalaýan
 • ýalaýanyny
 • ýalaýar
 • ýalaýardy
 • ýalaýardylar
 • ýalaň