ýakalamak işlik

  1. Bir zadyň ýakasyny syryp gitmek, gyrasy bilen gitmek, gapdaly bilen gitmek.

    • Ýusup atyny satyp, bazar meýdanyndan çykansoň, şäheri kesip geçýän gaty jary ýakalap, gaýralygyna gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Olar indi eýýäm diwary ýakalap, deň ýöräp barýardylar. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  2. Biriniň ýakasyndan tutmak, ýakasyndan ýapyşmak.