ýakalamak ýa‧ka‧la‧mak işlik

 1. Bir zadyň ýakasyny syryp gitmek, gyrasy bilen gitmek, gapdaly bilen gitmek.

  • Ýusup atyny satyp, bazar meýdanyndan çykansoň, şäheri kesip geçýän gaty jary ýakalap, gaýralygyna gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olar indi eýýäm diwary ýakalap, deň ýöräp barýardylar. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Biriniň ýakasyndan tutmak, ýakasyndan ýapyşmak.


Duş gelýän formalary
 • ýakalady-da
 • ýakalap
 • ýakalar
 • ýakalara
 • ýakalarda
 • ýakalardan
 • ýakalary
 • ýakalaryna
 • ýakalaryndan
 • ýakalaryny