ýagyş ýa‧gyş at

Owunjak suw damjajyklary görnüşinde ýagýan atmosfera ýagyny, damjalap ýa-da çisňäp ýagýan ýagyn, ýagmyr.

 • Çisňäp duran ýagşyň arasyndan bolsa daň atyp, howanyň ýagtylyp barýandygy bildirýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Goýy garaňky dumanyň göwsüni bölüp barýan samolýot ep-esli wagt ýerine gelip ýetdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýagyş - ýagşy.

ýagyşdan gaçyp, damja uçramak

seret damja

 • Han küýli ýagyşdan gaçyp, damja uçrady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýagyş-da
 • ýagyşda
 • ýagyşdan
 • ýagyşdyr
 • ýagyşlar
 • ýagyşlara
 • ýagyşlarda
 • ýagyşlardan
 • ýagyşlary
 • ýagyşlarydyr
 • ýagyşlaryn
 • ýagyşlaryna
 • ýagyşlarynda
 • ýagyşlaryny
 • ýagyşlarynyň
 • ýagyşlaryň
 • ýagyşly
 • ýagyşlyk
 • ýagyşmy
 • ýagyşsyz
 • ýagşa
 • ýagşam
 • ýagşy
 • ýagşy-da
 • ýagşydyr
 • ýagşymy
 • ýagşymydyr
 • ýagşymyň
 • ýagşyna
 • ýagşyndan
 • ýagşyny
 • ýagşynyň
 • ýagşyň
 • ýagşyňam
 • ýagşyňky
 • ýagşyňy