ýagty sypat

  1. Gözüň kabul edýän we daş-töweregi gabap alýan älemi görmeklige mümkinçilik berýän energiýasy, yşyk.

    • Ogultäç bir gün agşam sagat onlarda, tamynda oturgyçda oturyp, çyranyň ýagtysynda kitap okaýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Köp şöhle düşýän, şöhleli.

    • Ýagty otag.

ýagty güne çykmak

Azat bolmak, azatlykdan peýdalanmak, ýagşy ýaşap başlamak.

ýatan ýeriň ýagty bolsun

seret ýer

  • Onuň ýatan ýeri ýagty bolsun, bolmasa ol, siz, sudlara görkezerdi. (A. P. Çehow. Saýlanan eserler)