ýagty ýag‧ty sypat

 1. Gözüň kabul edýän we daş-töweregi gabap alýan älemi görmeklige mümkinçilik berýän energiýasy, yşyk.

  • Ogultäç bir gün agşam sagat onlarda, tamynda oturgyçda oturyp, çyranyň ýagtysynda kitap okaýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Köp şöhle düşýän, şöhleli.

  • Ýagty otag.

ýagty güne çykmak

Azat bolmak, azatlykdan peýdalanmak, ýagşy ýaşap başlamak.

ýatan ýeriň ýagty bolsun

seret ýer

 • Onuň ýatan ýeri ýagty bolsun, bolmasa ol, siz, sudlara görkezerdi. (A. P. Çehow. Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýagta
 • ýagtyda
 • ýagtydan
 • ýagtydy
 • ýagtydyr
 • ýagtylar
 • ýagtylaryna
 • ýagtyly
 • ýagtylyga
 • ýagtylygy
 • ýagtylygydyr
 • ýagtylygyna
 • ýagtylygyndan
 • ýagtylygyny
 • ýagtylygynyň
 • ýagtylygyň
 • ýagtylyk
 • ýagtylykda
 • ýagtylykdan
 • ýagtylykdy
 • ýagtymy
 • ýagtymyş
 • ýagtyny
 • ýagtynyň
 • ýagtyrak
 • ýagtysam
 • ýagtysy
 • ýagtysyna
 • ýagtysynda
 • ýagtysyndady
 • ýagtysyndan
 • ýagtysynyň