ýagşylyk

 1. Ak ýüreklilik bilen edilýän ýardam, rehimlilik we jomartlyk bilen edilýän gatnaşyk, oňat .

  • Ýeri, bu ýagşylygyn aşagyndan men nädip çykaryn? ! («Sowet Edebiýaty» žurnaly)

  • Aýna ejäniň Hojawa eden ýagşylygy asla tükener ýaly däldir. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ýagşylyk ýerde ýatmaz. (nakyl)

  • Ýagşylyga ýagşylyk-är kişiniň işidir. (nakyl)

 2. Oňat hililik, gowy gylyklylyk, asyllylyk, gowulyk.

  • Täzegül gelenden soň, köp adamlaryň bütinleýin ýagşylyk tarapyna öwrülendikleri hakynda-da pikir etdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň Ýalkymy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýagşylyk - ýagşylygy.