ýagşylyk ýag‧şy‧lyk

 1. Ak ýüreklilik bilen edilýän ýardam, rehimlilik we jomartlyk bilen edilýän gatnaşyk, oňat .

  • Ýeri, bu ýagşylygyn aşagyndan men nädip çykaryn?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Aýna ejäniň Hojawa eden ýagşylygy asla tükener ýaly däldir. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Ýagşylyk ýerde ýatmaz. (nakyl)

  • Ýagşylyga ýagşylyk-är kişiniň işidir. (nakyl)

 2. Oňat hililik, gowy gylyklylyk, asyllylyk, gowulyk.

  • Täzegül gelenden soň, köp adamlaryň bütinleýin ýagşylyk tarapyna öwrülendikleri hakynda-da pikir etdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýagşylyk - ýagşylygy.


Duş gelýän formalary
 • ýagşylyga
 • ýagşylygam
 • ýagşylygy
 • ýagşylygy-da
 • ýagşylygym
 • ýagşylygyma
 • ýagşylygymy
 • ýagşylygymyň
 • ýagşylygyn
 • ýagşylygyna
 • ýagşylygyny
 • ýagşylygynyň
 • ýagşylygyň
 • ýagşylygyňy
 • ýagşylygyňyz
 • ýagşylygyňyzy
 • ýagşylygyňyzyň
 • ýagşylyk-da
 • ýagşylykda
 • ýagşylykdan
 • ýagşylykdyr
 • ýagşylyklar
 • ýagşylyklara
 • ýagşylyklary
 • ýagşylyklarynyň
 • ýagşylyklarynyňam
 • ýagşylyklaryň
 • ýagşylyklaryňyzy
 • ýagşylykly