ýagşydan-ýamandan ýag‧şy‧dan-ýa‧man‧dan

Hiç hili, nähili-de bolsa, ne ýagşy, ne-de ýaman.

  • Aman häzir oturyp, onuň aýdanlaryna ýagşydan-ýamandan jogap bermeýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Arina gyzyna ýagşydan-ýamandan hiç zat jogap bermedi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)