ýadygärlik ýa‧dy‧gär‧lik

[ýa:digärlik]

 1. Ýatdan çykarmazlyk, unutmazlyk maksady bilen birine berlen zat, bir zatdan galan nyşan.

  • Enesi ölüm düşeginde ýatyrka, gyzy Ogulgerege: -- Gyzym, öýüm size galsyn, menden ýadygärlik bolsun! -- diýip wesýet edipdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Wepa Keljäniň özünden umydyny üzüp, diňe ondan tapan nyşanlaryny ýadygärlik üçin göterip, öz bölümlerine baka çalt ädimläp gitdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Hormatlamak maksady bilen biriniň ýa bir zadyň hatyrasyna bina edilen, ýasalan skulptura ýa-da arhitektura desgasy.

  • Bu ýeriň ses-üýnsüz meýdançalarynyň birisinde beýik Timurýazewe salnan ýadygärlik durýardy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)

 3. Geçmiş medeniýetiň häzirki wagta çenli saklanyp galan predmetleri.

  • Bu obada hem gadym zamanyň her bir döwürlerinden galan ýadygärlik nyşanlaryny görmek bolýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Arheologik ýadygärlikler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýadygärlik - ýadygärligi.


Duş gelýän formalary
 • ýadygärlige
 • ýadygärligem
 • ýadygärligi
 • ýadygärligidir
 • ýadygärliginde
 • ýadygärliginden
 • ýadygärligindäki
 • ýadygärligine
 • ýadygärligini
 • ýadygärliginiň
 • ýadygärligiň
 • ýadygärlikde
 • ýadygärlikden
 • ýadygärlikdi
 • ýadygärlikdigini
 • ýadygärlikdir
 • ýadygärlikdäki
 • ýadygärlikler
 • ýadygärliklerde
 • ýadygärliklerden
 • ýadygärliklerdir
 • ýadygärliklerdäki
 • ýadygärliklere
 • ýadygärlikleri
 • ýadygärlikleridir
 • ýadygärliklerime
 • ýadygärliklerimiz
 • ýadygärliklerimizde
 • ýadygärliklerimizi
 • ýadygärliklerimiziň
 • ýadygärliklerinde
 • ýadygärliklerinden
 • ýadygärliklerindäki
 • ýadygärliklerine
 • ýadygärliklerini
 • ýadygärlikleriniň
 • ýadygärlikleriň
 • ýadygärlikli