ýadawlyk ýa‧daw‧lyk

[ýa:dawlyk]

Köp işlemek, hereketde bolmak zerarly güýç-kuwwatyň gaçmaklyk, ýadaw halda bolmaklyk, argynlyk, ýorgunlyk.

 • Kä öňürdikleýän, kä gorgunyna gelýän atyň ýadawlygy saýgaryldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol ýigitlerde ýadawlyk hem uky-da ýok däldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Süňňimiz ýeňläp ýadawlykdan zat galmady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýadawlyk - ýadawlygy.


Duş gelýän formalary
 • ýadawlyga
 • ýadawlygam
 • ýadawlygy
 • ýadawlygy-da
 • ýadawlygym
 • ýadawlygymyň
 • ýadawlygyna
 • ýadawlygyndan
 • ýadawlygyndanmy
 • ýadawlygyny
 • ýadawlygynyň
 • ýadawlygyň
 • ýadawlygyňy
 • ýadawlykda
 • ýadawlykdan
 • ýadawlykdanam
 • ýadawlykdandyr
 • ýadawlyklary
 • ýadawlyklaryny
 • ýadawlykmy