ýaşaýyş at

[ýa:şaýyş]

Ömür sürüş, durmuş, güzeran.

  • Biziň durmuşymyz we ýaşaýşymyz täzelenýär hem öňe gidýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Söýgi ýaşaýyşda süýji zat eken. (R. Seýidow, Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar goşulanda, -ýyş goşulmasynyň arasyndaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ýaşaýyş - ýaşaýşym, ýaşaýşyň, ýaşaýşy.