ýaş ýaş 1

[ýa:ş]

 1. Adamyň, haýwanyň, ösümligiň we ş. m. ösüş derejesi, her bir ýyl aralygyndaky ömür sürüş döwri.

  • Meniň özüm on üç-on dört ýaşymda, Tylladan jüp jygam bardyr başymda. («Görogly» eposy)

  • Akyl ýaşda bolmaz, başda bolar. (nakyl)

 2. Ýaşaýyş döwri, ömür.

  • Indi är-heleýiň ýaşlarynyň soňunda seredip duranlary şujagaz oglandy. (H. Ysmaýylow, Powestler we hekaýalar)

orta ýaşly

Ýaşy otuz bäş bilen kyrk bäşiň aralygynda bolan.

ýarym-ýaş bolmak

Gözýaş etmek, aglamak.

ýaş üstünden gitmek

Çaga bolanda zeper ýetip ölmek.

ýaşy bolmadyk

Çagasy bolmak, çaga dogurmak.

 • Gurbanly aýalynyň ýaşy bolýanlygyny aýtdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýaşy uzyn bolsun!

Çaga bolanda, onuň uzak ýaşamagy arzuw edilip aýdylýan aňlatma.

ýaş ýaş 1

[ýa:ş]

 1. Heniz ýetişmedik, kemala gelmedik, ösüp ýetişmedik, kämillige ýetmedik.

 2. Ýigit, juwan, jahyl.

 3. Göçme manyda Bir ugur, kär boýunça iş tejribesi ýeterlik bolmadyk, täze işe başlan.

ýaş ýaş 2

[ýa:ş]

Bir zada adatdan daşary begeneniňde ýa-da gynananyňda gözüňden dökülýän damja-damja suwuklyk, nem.

 • Hoşgeldi! -- diýip, gygyrdy we ogluny gujaklady, begenjinden Näzigiň gözlerinden ýaş çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Gözlerinden togalanan iki damja ýaş ýere düşdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. (nakyl)

ýaş ýaş 3

[ýa:ş]

Soganyň, kartoşkanyň, käşiriň we ş. m. baldagy we ýapragy.


Duş gelýän formalary
 • ýaş-da
 • ýaşa
 • ýaşadam
 • ýaşady
 • ýaşadyk
 • ýaşam
 • ýaşda
 • ýaşdaky
 • ýaşdakylar
 • ýaşdakylara
 • ýaşdakylarda
 • ýaşdakylardan
 • ýaşdakylary
 • ýaşdakylaryna
 • ýaşdakylaryň
 • ýaşdan
 • ýaşdy
 • ýaşdygy
 • ýaşdygymy
 • ýaşdygyny
 • ýaşdygyňy
 • ýaşdyk
 • ýaşdym
 • ýaşdyr
 • ýaşdyň
 • ýaşlar
 • ýaşlara
 • ýaşlaram
 • ýaşlarda
 • ýaşlardaky
 • ýaşlardan
 • ýaşlardyr
 • ýaşlary
 • ýaşlary-da
 • ýaşlarymyz
 • ýaşlarymyza
 • ýaşlarymyzda
 • ýaşlarymyzy
 • ýaşlarymyzyň
 • ýaşlaryn
 • ýaşlaryna
 • ýaşlarynda
 • ýaşlaryndady
 • ýaşlaryndadyr
 • ýaşlaryndaky
 • ýaşlaryndan
 • ýaşlaryny
 • ýaşlarynyň
 • ýaşlaryň
 • ýaşlaryňa
 • ýaşlaryňam
 • ýaşlaryňdaky
 • ýaşlaryňyzyň
 • ýaşly
 • ýaşlydy
 • ýaşlydyrlar
 • ýaşlyga
 • ýaşlygam
 • ýaşlygy
 • ýaşlygydyr
 • ýaşlygym
 • ýaşlygyma
 • ýaşlygymda
 • ýaşlygymdan
 • ýaşlygymy
 • ýaşlygymyz
 • ýaşlygymyň
 • ýaşlygyna
 • ýaşlygynda
 • ýaşlygyndan
 • ýaşlygyny
 • ýaşlygynyň
 • ýaşlygynyňam
 • ýaşlygyň
 • ýaşlygyňam
 • ýaşlygyňdan
 • ýaşlyk
 • ýaşlykda
 • ýaşlykdan
 • ýaşlykdy
 • ýaşlylar
 • ýaşlylara
 • ýaşlylarda
 • ýaşlylardan
 • ýaşlylary
 • ýaşlylarynda
 • ýaşlylaryň
 • ýaşlym
 • ýaşlynyň
 • ýaşlysy
 • ýaşlysyna
 • ýaşlyň
 • ýaşmy
 • ýaşmyş
 • ýaşsyz
 • ýaşsyň
 • ýaşy
 • ýaşy-da
 • ýaşydyr
 • ýaşym
 • ýaşyma
 • ýaşymam
 • ýaşymda
 • ýaşymdadyr
 • ýaşymdan
 • ýaşymy
 • ýaşymyz
 • ýaşymyzda
 • ýaşymyzyň
 • ýaşymyň
 • ýaşyn
 • ýaşyna
 • ýaşynam
 • ýaşynda
 • ýaşyndady
 • ýaşyndadyr
 • ýaşyndaky
 • ýaşyndakylar
 • ýaşyndan
 • ýaşyny
 • ýaşyny-da
 • ýaşynyň
 • ýaşyň
 • ýaşyňa
 • ýaşyňam
 • ýaşyňda
 • ýaşyňdan
 • ýaşyňmy
 • ýaşyňy
 • ýaşyňyz
 • ýaşyňyzda
 • ýaşyňyzy