ýaş1

[ýa:ş]

 1. Adamyň, haýwanyň, ösümligiň we ş. m. ösüş derejesi, her bir ýyl aralygyndaky ömür sürüş döwri.

  • Meniň özüm on üç-on dört ýaşymda, Tylladan jüp jygam bardyr başymda. («Görogly» eposy)

  • Akyl ýaşda bolmaz, başda bolar. (nakyl)

 2. Ýaşaýyş döwri, ömür.

  • Indi är-heleýiň ýaşlarynyň soňunda seredip duranlary şujagaz oglandy. (H. Ysmaýylow, Powestler we hekaýalar)

orta ýaşly

Ýaşy otuz bäş bilen kyrk bäşiň aralygynda bolan.

ýarym-ýaş bolmak

Gözýaş etmek, aglamak.

ýaş üstünden gitmek

Çaga bolanda zeper ýetip ölmek.

ýaşy bolmadyk

Çagasy bolmak, çaga dogurmak.

 • Gurbanly aýalynyň ýaşy bolýanlygyny aýtdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

ýaşy uzyn bolsun!

Çaga bolanda, onuň uzak ýaşamagy arzuw edilip aýdylýan aňlatma.

ýaş1

[ýa:ş]

 1. Heniz ýetişmedik, kemala gelmedik, ösüp ýetişmedik, kämillige ýetmedik.

 2. Ýigit, juwan, jahyl.

 3. Göçme manyda Bir ugur, kär boýunça iş tejribesi ýeterlik bolmadyk, täze işe başlan.

ýaş2

[ýa:ş]

Bir zada adatdan daşary begeneniňde ýa-da gynananyňda gözüňden dökülýän damja-damja suwuklyk, nem.

 • Hoşgeldi! -- diýip, gygyrdy we ogluny gujaklady, begenjinden Näzigiň gözlerinden ýaş çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Gözlerinden togalanan iki damja ýaş ýere düşdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. (nakyl)

ýaş3

[ýa:ş]

Soganyň, kartoşkanyň, käşiriň we ş. m. baldagy we ýapragy.