ýaňsylamak işlik

Ýaňsa alyp gürrüň etmek, göwnüýetmezçilik etmek ýa-da üstünden gülmek maksady bilen biriniň sözüni kesä çekmek.

  • Daşyndaky syn edýän kolhozçylar: -- Sen, Atajyk ýeke özüň gidiberdiň, çöpden-çöre uruberdiň! -- diýip, ýaňsylap gülüşdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)