ýaňramak işlik

Manysyz köp geplemek, boş sözler aýtmak, biderek gürrüň etmek, agzyňa gelenini lakgyldamak.

  • Potdy dilini kireýine alan ýaly ýaňraýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Şeý diýsene, bolasy Hojagulynyň ýüzüni salyk gördüm-le, ol hi ýaňramazmy?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)