ýaňadandan

[ýaňada:ndan]

Gaýtadan, ýamaşgandan, täzeden.

  • Olar gujaklaşyp ogşaşdylar-da, ýaňadandan görüşdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biz ol karary gazetlerde doly okapdyk we ara alyp maslahatlaşyp, işimizi hem şonuň esasynda ýaňadandan guradyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)