ýaýramak işlik

 1. Dargamak, pytramak.

  • Ýaňy dogan Günüň şöhlesi dünýä ýaýrady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Olaryň käbirleri tamyň içine ýaýran buguň arasynda çala görünýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ýyly tamyň içine dymyljyk der ysy ýaýrap gitdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Çaýylmak, saçylmak.

  • Gün şöhlesi ýaýylyp gidýär.

 3. Ýaýraň, dagynyk halda bolmak, ýazylmak, gerilmek.

  • Ynha, garpyzyň gollary çar tarapa ýaýrap başlady. (N. Esenmyradow, Ýaş Naturalist)

 4. Köpçülige mälim bolmak, äşgär bolmak, aýan bolmak.

  • Bu şygyr tiz wagtda bütin Russiýa ýaýraýar. («Edebiýat»)

  • Bu gykylyk oba jar boldy, bütin ile ýaýrady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 5. Giň gerim almak, barha ösmek.