ýüzmek1 işlik

 1. Batman saklanyp bilmek, eliň, aýagyň we ş. m. kömegi bilen suwuň ýüzünde hereket etmek.

  • Gurbaga hem suwa girip, beýleki gyrasyna tarap ýüzüp ugrapdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Ol suwda gowy ýüzýär.

 2. Suwuň ýüzi bilen gitmek, suwuň ýüzünde hereket etmek (gämi we ş. m. hakda).

  • Derýanyň ýüzünde ýelkenli gämiler, ýelkensiz gaýyklar ýüzýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýüzmek - ýüzdüm, ýüzdüň, ýüzüpdir.

pikir derýasynda (kölünde) ýüzmek

seret pikir

 • Ol pikir derýasynda ýüzýärdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Ýüzýän pikir kölünde Her demim-de bir ýana. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

ýüzmek2 işlik

Malyň derisini eliňi sokup, sokup aýyrmak, soýmak, hamyny sypyrmak.

 • Uruş isläp üstümize gelseňiz, Taýyndyrys burnuňyzdan ýüzmäge. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ýüzmek - ýüzdüm, ýüzdüň, ýüzüpdir.